Privacy verklaring Nederlandse Shire Horse Society

Deze Privacyverklaring is van toepassing op alle persoonsgegevens die de Nederlandse Shire Horse Society (NSHS) verwerkt van haar leden, vrijwilligers, sponsoren, deelnemers of andere geïnteresseerden. Door lid te worden van de NSHS, of om een andere reden persoonsgegevens aan de NSHS verstrekt, geeft men uitdrukkelijk toestemming om deze persoonsgegevens in overeenstemming met deze Privacyverklaring te verwerken.

1. Verantwoordelijke

Het bestuur van de NSHS is verantwoordelijk voor de verwerking van de persoonsgegevens. Ook door het bestuur benoemde commissies en functionarissen kunnen persoonsgegevens verwerken. De contactgegevens staan op de website en in het verenigingsblad Gentle Giant News.

2. Welke gegevens verwerkt de NSHSen voor welk doel

2.1 In het kader van het lidmaatschap worden de volgende persoonsgegevens verwerkt:

a. voor-en achternaam, geboortedatum, geslacht

b. adresgegevens

c. telefoonnummer(s), e-mailadres(sen), bankrekeningnummer(s)

d. overige persoonskenmerken die benodigd kunnen zijn voor onze organisatie zoals bv social media accounts

2.2 De NSHS verwerkt geen bijzondere persoonsgegevens, zoals medische, of etnische gegevens.

2.3 De NSHS verwerkt de onder 2.1 genoemde persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:

a. Naam, adres, telefoonnummer, e-mailadres en geboortedatum worden wordt gebruikt met betrekking tot aanmelding voor het lidmaatschap.

b. Naam, adresgegevens, telefoonnummer en e-mailadres worden gebruikt voor het versturen van uitnodigingen en informatie over diensten en activiteiten van de NSHS, alsmede voor het versturen van nieuwsbrieven en het verenigingsblad Gentle Giant News.

c. Naam, adresgegevens, telefoonnummer en e-mailadres worden gebruikt voor het verwerken van deelname aan activiteiten van de NSHS.

d. Naam, adresgegevens en gegevens Shire worden gebruikt voor de registratie van uw Shire bij de Engelse Shire Horse Society en vermelding in het Studbook.

e. Naam, adresgegevens, telefoonnummer en e-mailadres worden gebruikt voor contacten over het lidmaatschap en activiteiten van de NSHS en voor eventuele opzegging van het lidmaatschap.

f. Naam en bankrekeningnummer worden gebruikt om betalingen van het lidmaatschapsgeld, deelnamekosten voor activiteiten, het gebruik van diensten en aankopen bij het Winkeltje af te wikkelen.

g. De geboortedatum wordt gebruikt om te bepalen of een kandidaat lid voldoet aan de statutaire minimum leeftijd van 16 jaar.

3. Website

Op de website van de NSHS wordengeenzogenaamde Cookiesgeregistreerd.

4. Bewaartermijnen

Persoonsgegevens worden verwerkt en bewaard gedurende het lidmaatschap van de NSHS en worden bewaard tot een jaar na beëindiging van het lidmaatschap, maar tenminste tot drie maanden nadat aan alle financiële verplichtingen is voldaan. Naam en adresgegevens kunnen na beëindiging van het lidmaatschap worden bewaard voor een eventuele toekomstige reünie/jubileum.

5. Beveiligingsmaatregelenen verwerkers

5.1 Ter bescherming van de persoonsgegevens heeft de NSHS voldoende maatregelen getroffen ter bescherming van gebruikelijke risico’s.

5.2 Zonder toestemming van betrokkenen worden persoonsgegevens alléén aan derden verstrekt als dit in het kader van het lidmaatschap vereist is.

5.3Voor de verzending van het verenigingsblad Gentle Giant News maakt de NSHS gebruik van diensten van derden, zogenaamde verwerker. Met de verwerker is een verwerkersovereenkomstgesloten, waarmee de vertrouwelijkheid van persoonsgegevens is gewaarborgd.

6. Inzage,correctie, verwijdering van persoonsgegevens, vragenen klachten

6.1 Betrokkenen, van wie de NSHS persoonsgegevens verwerkt, hebben het recht hun eigengegevens in te zien, te ontvangen, te wijzigen of te verwijderen. Hiertoe kan bij het secretariaat een verzoek worden ingediend. Het bestuur zal binnen een maand na ontvangst van het verzoek hierop reageren.

6.2 Indien er bezwaar is tegen de (verdere) verwerking van de persoonsgegevens als bedoeld in artikel 2, kan er contact worden opgenomen met het secretariaat.

6.3 Ingeval van klachten over de wijze waarop de NSHS de persoonsgegevens verwerkt of verzoeken behandelt, kan contact worden opgenomen met het de secretaris of een van de andere bestuursleden.

6.4 Eventuele andere vragen of opmerkingen over deze Privacyverklaring kunnen worden gericht aan het secretariaat.

7. Wijzigingen

Dit Privacybeleid kan door het bestuur van de NSHS worden gewijzigd. De wijzigingen worden via de website bekend gemaakt.